رانما:مازرونی‌نویسی: نسخه‌ئون ِفرق

*'''مضاف و مضاف الیه''' دله و '''صفت و موصوف''' ِمیون مازرونی دله بر عکس فارسی و خله از دیگه زوونا هسته. مثلأ '''کار ِمن''' که اتا فارسی واژه هسه، مازرونی دله بونه '''مه کار'''.
 
:'''اضافی کسره'''
::واژه یه انتها، صامت ره ختم بوّه: واژه+فاصله+ِ+فاصله+واژه
:::مثال: حسن ِ جمه (پیراهنِ حسن)
 
::واژه یه انتها، مصوتصامت ره ختم بوّه: '''واژه+فاصله+یهِ+فاصله+واژه'''
:::مثال: علیحسن یهِ سرهجمه (خانه‌یپیراهنِ علیحسن)
 
::واژه یه انتها، صامتمصوت ره ختم بوّه: '''واژه+فاصله+ِیه+فاصله+واژه'''
::مثال: علی یه سره (خانه‌ی علی)
 
==لهجه‌ئون==
۳٬۵۴۶

ویرایش