شال ، اتا روستای نوم هسته از توابع شاهرود ِبخش، خلخال ِشهرستون، اردبیل ِاوستان دله، ایران میون.

شال
اداری تقسیمات
اوستان
شهرستون
بخش
دهستون
جمیعت
سرجمع
۱۵۹۴ نفر

جمعیت دچی‌ین

روستای شال، واقع در دهستان شال می باشد و براساس سرشماری ایران در سال ۱۳۸۵ ، دارای جمعیت ۱۵۹۴ نفر (۳۷۸خانوار) بوده است.[۱]

منابع دچی‌ین