شابلون:سرساب هاکردن آموجش هدائن

سلام مه خار رفق! ائی شمه ورود ره خش‌آمد عرض کمبه. شما توننی شه پیغومون و نوشته‌ئون دله سایر کارورون نوم ره بائورین و اینتی، کارورون ره شه نوشته‌ی متن جه مخبر هاکنین. این ویژگی ره گننه سرساب هاکردن یا کارورونِ سرساب هاکردن. سرساب هاکرون وسه توننی سایر کرورونِ نوم ره بَنویسین، (مثلاً [[کاربر:فوُلانی]]) یا سرساب هاکردن شابلون:{{سرساب هاکردن}} ره کار بزنین. البته بعضی سایر کلمه‌ئون هم توننی به کار بورین.

اینتا مثالون ره هارشین: (به‌جای فوُلانی، بنشنه اونتا موردنظرِ کارور نوم ره بنویسین)

  1. {{سرساب هاکردن|فلانی}}:
    مانند: @فلانی سلام! من هم کومک کمبه اینتا بنویشته ره گت‌تر هاکنیم. --پیغومِ برستی‌ین‌کر
  2. {{سرساب|فوُلانی|بهمانی}}:
    مانند: @فلانی، بهمانی سلام! من هم کومک کمبه اینتا بنویشته ره گت‌تر هاکنیم.

نوکته:

  • احتیاج نی‌یه کسی ره شه گپِ صفحه دله سرساب هاکنین، چون شه به‌صورت اتوماتیک مخبر وانه.
  • وقتی خاننی کسی ره مخبر هاکنین، حتماً ونه امضا بزنین. اگه ونه نوم ره اشتیفا بنویسین و ائی ویرایش هاکنین و ونه نوم ره صحیح بنویسین وه مخبر نوانه، نگر اینکه شه قبلی امضا ره پاک هاکنین و ائی چهار مدک جه «~~~~» امضا بزنین).


اگه سوال داشتنی مه گپِ صفحه دله بپرسین. احترام جه.

[ایجاد] نشان توضیحات توضیحات الگو