|} |}برای فراگرفتن استفاده از این الگو به الگو:بازیکن نگاه کنید.