شماره نقش بازیکنبرای فراگرفتن استفاده از این الگو به الگو:بازیکن نگاه کنید.