سید حیدر آملی از گتون عرفای شیعه در قرن هشتوم هجری هسه. دنیا بموئن وه ره به سنه ۷۲۰ه. ق شهر آمل دله ئو بمردن وه ره به سنه ۷۹۴ه . ق نقل کانه. از آثار موهم وه تومی از تفسیر المحیط الاعظم فی البحر الخضم ئو در موقدمات نص النصوص که در واقع شرحی شیعی نام بوریم. از جومله خصوصیات شخصیتی علمی و عرفانی و تشیعی سید حیدر آملی اینتائه که ، مودام در کتابای خادش خصوصا در جوامع الاسرار ، از حریم شیعه امامیه و از حریم عرفان واقئی دیفاع کانده ئو اصولا معتقد هسته بین مذاهب ایسلامی فقط مذهب شیعه اثناعشریه هسته که بر حق بیه ئو شیعیان امامیه هسنه که اهل سعادت و تشیع و مکتب اهل بیت عصمت و طهارت هسته که صیراط موستقیم هسه. از اساتید وه اتا شیخ کامل "محقق نورالدین طهرونی " هسته و اتدیگه ابوالمطهرحلی ، فرزند علامه حلی هسه که سید حیدر را به " زین العابدین ثانی "خطاب کننه.

منبعدچی‌ین