سهم اتا ناخوشایند احساس، ولی طبیعی هسته که ات عکس‌العمل به واقعی یا غیرواقعی خطرات هسته.[۱]

ترس

طبری دله دچی‌ین

سهم بَوردن: کسی یا چیزی جه حساب بَوردن.

بن‌بنویشت دچی‌ین

  1. (Marks, 1987, p. 5)