سن آنتونیو اسپرز، (انگلیسی جه: San Antonio Spurs) اتا بسکتوال تیم هسته که آمریکای ان‌بی‌ای دله بازی کانده و ونه مقر شهر سن آنتونیو هسته که تگزاس ِایالت دله قرار دانّه. این تیم غرب کونفرانس کنفرانس دله دره و جنوب غربی منطقه جه هسته.

وابسته جستاروندچی‌ین

منابعدچی‌ین

وب‌گاه رسمیدچی‌ین

ویکی تلمبار دله بتونّی پرونده‌ئونی که سن آنتونیو اسپرز خَوری دَره ره پیدا هاکنین.
  • [www.nba.com/spurs/ سن آنتونیو اسپرز ِرسمی سایت]