سنت لوسیا اتا کشور نوم هسه که آمریکا قاره دله دره.

پرچم اف سنت لوسیا

جوغرافیدچی‌ین

اینتا کشور گتی ۶۱۶کیلومترمترموربع هسه.اینتا کشور۱۴۳هزار نفرجمعیت دارنه.ونه نیشته‌گا نوم کاستریس هسه.

فرهنگدچی‌ین

ونه مردم ویشتراینگیلیسی زوون ره گپ زنه‌نه ئو مسیحی دین ره په‌روو هسه‌نه.

سیاستدچی‌ین

اینتا کشور حوکومت کول فرمونداری هسه.

ایقتصاددچی‌ین

اینتا کشور پیل یکا نوم دولار هسه.

تاریخدچی‌ین

اینتا کشور قدیم دله اینگیلیس کولونی بیه ئو مازرونی ۱۴۹۱ سال دله أتا سیوا کشور بیه.

دپت چرخه‌توئوندچی‌ین