سنت لوسیا اتا کشور نوم هسه که آمریکا قاره دله دره.

پرچم اف سنت لوسیا

جوغرافی دچی‌ین

اینتا کشور گتی ۶۱۶کیلومترمترموربع هسه.اینتا کشور۱۴۳هزار نفرجمعیت دارنه.ونه نیشته‌گا نوم کاستریس هسه.

فرهنگ دچی‌ین

ونه مردم ویشتراینگیلیسی زوون ره گپ زنه‌نه ئو مسیحی دین ره په‌روو هسه‌نه.

سیاست دچی‌ین

اینتا کشور حوکومت کول فرمونداری هسه.

ایقتصاد دچی‌ین

اینتا کشور پیل یکا نوم دولار هسه.

تاریخ دچی‌ین

اینتا کشور قدیم دله اینگیلیس کولونی بیه ئو مازرونی ۱۴۹۱ سال دله أتا سیوا کشور بیه.

دپت چرخه‌توئون دچی‌ین