سنت سباستین یت سيباستيانوس اتا رومی قدیس بی‌یه که رومی امپراتورون وه ره بکاشتنه و صلیب بَکشینه.[۱]

ونه عکس صلیب ِسَر که پيترو پروگينو سال۱۵۰۰ (میلادی) بکشی‌یه.

منابعدچی‌ین

ویکی تلمبار دله بتونّی پرونده‌ئونی که سنت سباستین خَوری دَره ره پیدا هاکنین.