ساکرامنتو کینگز، (انگلیسی جه: Sacramento Kings) اتا بسکتوال تیم هسته که آمریکای ان‌بی‌ای دله بازی کانده و ونه مقر شهر ساکرامنتو هسته که کالیفرنیا ِایالت دله قرار دانّه. این تیم غرب کونفرانس کنفرانس دله دره و پاسیفیک منطقه جه هسته.

وابسته جستاروندچی‌ین

منابعدچی‌ین

وب‌گاه رسمیدچی‌ین

ویکی تلمبار دله بتونّی پرونده‌ئونی که ساکرامنتو کینگز خَوری دَره ره پیدا هاکنین.
  • [www.nba.com/kings/ ساکرامنتو کینگز ِرسمی سایت]