زنان بین‌المللی روز

زنان بین‌المللی روز ۸ مارس ِجهونی بزرگداشت هسته که اغلب کشورون این روز زنان جه تجلیل کانّه.[۱]

این روز اوایل فقط سوسیالیستی کشورون دله «کارگر زنان ِجهونی روز» نوم داشته و برگزار بی‌یه،[۲][۳] ولی متحد ملل سازمان سال ۱۹۷۷ جه این روز ره بعنوان «زنان حقوق و بین‌المللی صلح جهونی روز» برسمیت بشناسی‌یه.

منابع

دچی‌ین
  1. "UN WomenWatch: International Women's Day – History". سایت سازمان ملل متحد. Retrieved 2014-03-05.
  2. Temma Kaplan, "On the Socialist Origins of International Women's Day", Feminist Studies, 11/1 (Spring, 1985)
  3. "History of International Women's Day". United Nations. Retrieved May 26, 2012.

Wikipedia contributors, "International Women's Day," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=International_Women's_Day&oldid=417738620 (accessed March 8, 2011).