چیزایی کهزمین سیاره ره سازنّه، چن لایه دله بخش بندی بینه که هر لایه بالاتر اتا لایه پائین‌تر سر کته.

لایه‌های زمین(۱)هسته درونی (۲) هسته بیرونی (۳) گوشته درونی (۴) گوشته بیرونی (۵) سنگ‌کره (۶) پوسته

بیرونی پوسهدچی‌ین

زمین اولی لایه ره بیرونی پوسه یا لیتوسفر گنه.ونه کلفتی میون ۵تا ۵۰ کیلومتر هسه.اینتا لایه اتا خله کانی مواد جا مثل اوکسیژن،کربون،آهن،کلسیوم،سیلیکون،آلومینیوم،منیزیوم،سدیوم،هیدروژن و...جا درست بیه.

گوشتهدچی‌ین

زمین دومی لایه چندتا نوم دارنه مثل جبه(عربی دله)،منتل(لاتین دله)یا گوشته(فارسی دله) که اما مازرونی زبون دله وره همون گوشته گمی.وه پوسه زیر دره و ونه مواد خمیرره موننه.اینا ره ماگما گنه.اینتا لایه کلفتی ۲۹۰۰ کیلومتر هسه.

هستهدچی‌ین

زمین سومی قسمت هسه نوم دارنه.هسته شه دتا قسمت بونه اولی قسمت بیرونی هسه که ۲۱۰۰ کیلومتر ونه کلفتی هسه.دومی قسمت درونی هسه که ۱۳۷۰ کیلومتر ونه کلفتی هسه.وه ویشتر آهن و نیکل جا درست بیه.ونه گرمی ۵۳۰ سانتی گراد هسه.هرچی مواد هم هسته دله درنه همه سرخ بئی هسنه.