ریو دو ژانیرو أتا شهر نوم هسه که برزیلدله دره.

ریو دو ژانیرو
Noia 64 apps wp.png اینتا بنویشته خله پچوک هسته. ونه گت هاکردن ره همرا، ویکی‌پدیا ره کومک هاکنین.