روز ملی خلیج فارس اتتا روز ملی ایرانِ رسمی تقویم هسته که دفاع از نوم خلیج فارسِ وِسّه و  وِنه موجودیتِ تاریخی‌اِسّه نوم گوذاری بهییه.

.[۱]


منابعدچی‌ین

  • مشارکت کنندگان ویکی پدیا . ویکی پدیای فارسی «روز ملی خلیج فارس».
  • دکتر محمد عجم در مصاحبه ایرنا[[۱]]
  • کتاب خلیج فارس، نامی کهن تر از تاریخ و میراث فرهنگی بشر، شهریور۱۳۸۳ صفحه ۹۰تا ۹۲ راهکارهای پاسداری از نام خلیج فارس.

==دچی‌ین

  1. پیشنهادروز ملی خلیج فارس | چگونه شکل گرفت