رضا معرفت اتا مازرونی نویسنده بی‌یه که سال ۱۲۹۰ شمسی، نور دله دنیا بموئه و شه لیسانس ره ۱۳۱۷ عالی ِدانشسرا جه بَییته. ونه مهم‌ترین کار تبرستون ِروزنومه‌ی ِبساتِن بی‌یه. وه این روزنومه ره چارتا گتِ وَرِق دله، چاپ کارده. این روزنومه‌ی ِدله فقط تاریخی و سیاسی مطالب که مازرون ِخوری بینه ره نوشتنه.

منابعدچی‌ین

  • نوری، نظام‌الدین. تاریخ ادبیات و فرهنگ مازندران. زهره، ۱۳۸۰. ۴۴۳.