رضا لطفی اتا مازرونی نویسنده بی‌یه که سال ۱۲۸۸ شمسی، تهران ِشهر دله دنیا بموئه و شه لیسانس ره ۱۳۱۴، حقوق ِرشته سَر بَییته و وکیل بیّه.

وه سال ۱۳۲۰ کبوتر ِروزنومه ره بساته. ونه روزنومه‌ئون پشت‌به‌پشت توقیف بینه، چون وه متفقون جه بَد داشته و وشون ره بد و بی‌راه گاته.

منابعدچی‌ین

  • نوری، نظام‌الدین. تاریخ ادبیات و فرهنگ مازندران. زهره، ۱۳۸۰. ۴۴۴.