کاربران این رده دانش زبان اوکراینی را دارند.

ای رج ره ده‌له ئه‌سا هیچی دأنیه