کاربران این رده دانش زبان سانسکریت را دارند.

ای رج ره ده‌له ئه‌سا هیچی دأنیه