کاربران این رده دانش زبان سانسکریت را دارند.

این رج دله إسا هچّی دنی‌یه