اصلی منوی ِوا هاکردن

کاربران این رده دانش زبان روسی را دارند.

ای رج ره ده‌له ئه‌سا هیچی دأنیه