کاربران این رده دانش زبان لهستونی را دارند.

ای رج ره ده‌له ئه‌سا هیچی دأنیه