کاربران این رده دانش زبان ماراتی را دارند.

ای رج ره ده‌له ئه‌سا هیچی دأنیه