کاربران این رده دانش زبان کُره‌یی را دارند.

ای رج ره ده‌له ئه‌سا هیچی دأنیه