کاربران این رده دانش زبان اسپرانتو را دارند.

ای رج ره ده‌له ئه‌سا هیچی دأنیه