کاربران این رده دانش زبان یونانی را دارند.

ای رج ره ده‌له ئه‌سا هیچی دأنیه