کاربران این رده دانش زبان آفریکانس را دارند.

ای رج ره ده‌له ئه‌سا هیچی دأنیه