ویکی تلمبار دله بتونّی پرونده‌ئونی که نیجریه خَوری دَره ره پیدا هاکنین.

جیر رج‌ئون

اینتا رج همینتا زیر رج ره داینه.

ن

"نیجریه" ره دله صفحه‌ئون

ای ۲ ئون، ۲ جه اینجه دَرنه.