Bulgaria
بلغارستون اینتا رج اصلی نوشتار هسّه.
ویکی تلمبار دله بتونّی پرونده‌ئونی که بلغارستون خَوری دَره ره پیدا هاکنین.

"بلغارستون" ِرج دله‌یِ صفحه‌ئون

این رج همینتا صفحه ره دانّه.