اسکاتلند
اسکاتلند اینتا رج اصلی نوشتار هسّه.
ویکی تلمبار دله بتونّی پرونده‌ئونی که اسکاتلند خَوری دَره ره پیدا هاکنین.

"اسکاتلند" ره دله صفحه‌ئون

این رج همینتا صفحه ره دانّه.