رامسر پیمون أتا دأکتی هسته که تبری سال 1485 میرما رامسر دأکته ئو اونه دله اوسل‌ئون خارهداشتن وسه پیمون دوسنه.

رامسر پیمون نه‌شون