دچکلسّن یا موحاصره هاکاردن اینتی هسته که ات‌‌نفر یا ات‌گروه یا ات‌شهر یا مله دور ره بئیرن و زور جه نی‌یلن که کسی یا چیزی رد بووه.

بن‌بنویشت دچی‌ین