کیر یا دول اتا تیکه مردهای ِبَدِن جه هسته که ونجه وَچه دِنیا یارنه و میزِنّه (= شاش کانّه). دول بدن دله ئورگانی هسته که تولید مثل وسه دره. ونه زیر بلی (= خایه) دَره کا اسپرم تولید کنه. اسپرم که تولید بیه اته لوله جا به محفظه ای به نوم «وزیکول سمینا» شونه و ونه جا کوت بونه. اما این اسپرم همیتی اونجه نشونه ، بلکه منی دله اونجا شونه.

Gray1158.png

جستارهای وابستهدچی‌ین

پانویسدچی‌ین

ویکی تلمبار دله بتونّی پرونده‌ئونی که دول خَوری دَره ره پیدا هاکنین.
  • فارسی ویکی‌پدیا