ده ما
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30  
تبری تقویم

دِه ما، تبری سال ره دهمین ما هَسّه و ۵ اردیبهشت - ۳ خرداد ماه هجری شمسی جه بِرایری کِنده.

خور دکتون / xaver daketun

دچی‌ین

بزائون / Bezä'un

دچی‌ین

بمرده ئون / Bamerde'un

دچی‌ین