مختصات: Sky map 19h 59m 36.340s, 22º 43' 16.09''

ایسم‌ئوندچی‌ین

  1. M27
  2. NGC 6853
  3. Dumbbell nebula

ریشه ایسمدچی‌ین

این ایسم ونه ظاهری تشابه به دمبل سر جه بیتنه.

مشخصاتدچی‌ین

  • قدر: 7.6
  • گتی: یک مستطیل 8*7 دقیقه قوسی
  • نوع: سحابی سیاره نما
  • صورت فلکی:شالک

منبعدچی‌ین

راهنمای ماراتن مسیه