دریایی دزدون اروپایی و آمریکایی قدیما اتا پرچم جه استفاده کاردنه که دریایی دزدون ِپرچم یا دزدون ِکشتی ِپرچم ایسم دانّه.

دریایی دزدون ِپرچم

جک چلواری و توماس تو شه پرچم‌ئون دله بجای استخوون، شمشیر کشینه.

منبعدچی‌ین

Kapers en piraten - Ronald Prud'homme van Reine, Januareeks, HD Uitgevers, Hilversum, blz. 29, ISBN 90-75922-01-9.