دِرو یا چاب ئه‌تا گب هسته گه حقیقت جه نخوندنه. دِرو مختلف دینون دله ئه‌تا بد عمل بشمارده وونه.

پینوکیوی فنی درو بزروئن وه دراز بَـــیّه

کلمهدچی‌ین

مازرونی زوونن دله، کسی که دِرو زَنده ره گننه دِروزن یا چابچی یا چاب‌زَن.

ویشته بخوندیندچی‌ین

بن‌مایهدچی‌ین

  • ویکی‌پدیای کایری‌کرون، «Lie»، انگلیسی ویکی‌پدیا، آزاد دانشنومه (بازیابی ۱۰ تیر ۱۳۹۶).