حوزه های روان شناسی

حدود پنجاه درصد افرادی که روان شناسی دله درجات علمی پیشرفته دارننه مدارس عالی و دانشگاه‌ها دله کار کننه، گرچه تدریس همیشه فعالیت اصلی اونا ره تشکیل ندنه و مومکن هسه قسمت عمده وقت خد ره به پژوهش یا موشاوره و روان درمانی اختصاص هدن. عده ای از اونا در آموزشگاه‌ها، بیمارستانا و درمانگاه‌ها، موسسات پژوهشی، سازمان‌ئون دولتی یا مراکز تجاری و صنعتی دله کار کننه. گروهی از وشون هم به کار خصوصی مستقل اشتغال دارننه و برابر دریافت حق‌الزحمه شه خدمات ره مردم سه عرضه کننه. گروه اخیر اتا بخش کچیک ولی در حال گسترش ره روان‌شناسی دله تشکیل دننه.

چله‌ئون موختلف روانشناسی عبارتنه از: 1-روان شناسی آزمایشی 2-روان شناسی فیزیولوژیائی 3-روان شناسی روشد 4-روان شناسی اجتماعی 5-روان شناسی شخصیت 6-روان شناسی بالینی 7-روان شناسی موشاوره 8-روان شناسی آموزشگاهی 9-روان شناسی پرورشی 10-روان شناسی صنعتی و سازمانی 11-روان شناسی مهندسی

منابع

دچی‌ین

زمینه روان شناسی،ریتال ل.اتکینسون؛ریچارد س.اتکینسون؛ارنست ر.حیلگارد،1983 ،ترجمه محمد نقی براهنی و دیگران،1372،انتشارات رشد،تهران،صفحات 35-40