حجت‌الله حیدری سوادکوهی متخلص به حجت مازندرون اتا مازرونی شاعر هسته که سال 1319 نفت‌چال لفور دله دنیا بموئه. وه کتابون شعر زیادی من‌جمله اینان ره بنویشته: دیوان اشعار، مثنوی خر و شیر، مثنویه طالبیه، عروض و قافیه با نگرش به موسیقی، فرهنگ مختصر مازندرانی، فرهنگ مصدر و ترکیبات مصدری و غیره. وه هم فارسی و هم مازرونی جه شعر گانه.

منابعدچی‌ین

  • سیری در زبان و شعر مازندرانی. ص 40.