دله‌یی ناخالص تولید یا Gross Domestic product - GDP (فارسی جه: تولید ناخالص داخلی) اتا اندازه‌گیری واحد هسته که ارزش اون‌چی که کشور دله ظرف ات سال بساته وانه یا خدماتی که ارائه وانه ره مَیـِّن کانده.[۱]

GDP سال ۲۰۰۵

این آمار اون تولیداتی که ماره هستنه (یعنی اَی وشون جه ات‌چی دیگه سازنْه) ره شامل نَوانه و فقط نهایی محصولات که مردم مستقیماً استفاده کانّه ره حیساب کانده.

محاسبهدچی‌ین

این فرمول جه دله‌یی ناخالص تولید ره حیساب کانّه. این فرمول دله خصوصی مصرفون (C)، تموم سرمایه‌گذاریون (I)، مصارف دولتی (G)، صادرات و واردات ِمابه‌تفاوت (X – M) کار بزه وانه:

 

منابعدچی‌ین

ویکی تلمبار دله بتونّی پرونده‌ئونی که جی‌دی‌پی خَوری دَره ره پیدا هاکنین.