جیوه اتا عنصر شیمیایی هسِّه که با Hg سِراق هدا بونه و ونه عدد اتمی 80 هسِّه. Hg مخفف دِکلمه‌ی Hydrar به معنی «ئو» و "Argyros " به معنی «نوقره» هسِّه جا درست بیِّه. اینتا عنصر تنها عنصری هسِّه که شرایط استاندارد دله (دما و فشار استاندارد) شکل مایع جه درنه.

فیزیکی مشخصاتدچی‌ین

جیوه ی نقطه ذوب ( یا انجماد) شابلون:عبارت چپچین و ونه نقطه جوش (یا میعان) شابلون:عبارت چپچین هسِّه.

جیوه اتا فلز سنگین نقره‌ای رنگ هسِّه که رسانایی گرمایی پایینی به نسبت دیگر فلزات دارنه. جیوه‌ی مایع بین علت وسه ونه مکانیک کوانتمی ره دونیم.

مشخصات شیمیاییدچی‌ین

جیوه بیشتر اسیدها جا واکنش ندنِّه مثل اسید سولفوریک رقیق اما اسید سولفوریک غلیظ و اسید نیتریک جا که اسید های اکسید کننده هسِّنه ، واکنش نشون دنِّه.جیوه هفت تاایزوتوپ دارنه که همه تون فراوون تر شابلون:عبارت چپچین هسِّه و ایزوتوپ نقطهٔ جوش شابلون:عبارت چپچین} با نیمه عمر ۴۴۴ سال بیشترین نیمه عمر ره دارنه و جیوه ی بیشتر ایزوتوپ ها نیمه عمر کمتر از اتا روز دارننه.

کاربرددچی‌ین

جیوه صنایع مختلف دله بکار شونه.

  1. بخار جیوه جا لامپ های دله برای نشر خود بخودی وایجاد نور استفاده بونه.
  2. جیوه ی جا بساتن آمالگام که دنِّون پر هکردن وسه بکار شونه استفاده کنِّنه.
  3. دماسنج های دله ونه جا استفاده بونه.
  4. فشار سنج دله بکار شونه

منابعدچی‌ین

  1. فارسی ویکی‌پدیا
  2. انگلیسی ویکی‌پدیا