جنوبی داکوتا (انگلیسی جه: South Dakota) اتا ایالت نوم هسته که متحده ایالات امریکا دله دره. این ایالت میونی غربی ِمنطقه دله دره و ونه نیشتنگا پیر، جنوبی داکوتا هسته. این ایالت ۸۳۳۳۵۴ نفر جمعیت دانّه و ونه گتی ۱۹۹۷۳۰ کیلومترمربع هسته. این ایالت تاریخ ۲ نوامبر ۱۸۸۹ دله، متحده ایالات آمریکایِ ایالت بگردسته و اسا ونه گت‌ترین شهر سیوفالز هسته.

جنوبی داکوتا
South Dakota
ایالت جنوبی داکوتا پرچم جنوبی داکوتا ِایالتِ نشون
جنوبی داکوتا پرچم جنوبی داکوتا نشون
جنوبی داکوتا ِنقشه، متحده ایالاتِ نقشه سَره میِّن هسته
نیشتنگا پیر، جنوبی داکوتا
گت‌ترین شهر سیوفالز
منطقه میونی غربی ایالات
زوون انگلیسی زوون
گتی 
 - کیلومتر مربع جه ۱۹۹۷۳۰
خاشک جائون ِگتی 196350
ئویِ میزان ۱٬۳۰۵ (۳٬۳۸۰)
جمعیت 
 - سرشماری ۲۰۱۲ ۸۳۳۳۵۴
 - ناخالص تولید  ۳۹٬۹۰۰
تاریخ ملحق
بینّ متحده ایالات جه
 
۲ نوامبر ۱۸۸۹
ایالتِ اختصاری حرف SD
وب‌گاه رسمی ایالت www.SD.gov

منابعدچی‌ین

بیرون بگردستندچی‌ین

ویکی تلمبار دله بتونّی پرونده‌ئونی که جنوبی داکوتا خَوری دَره ره پیدا هاکنین.