اصلی منوی ِوا هاکردن
Flag of the Dominican Republic.svg
Dominican Republic (orthographic projection).svg

دومینیکن اتا کشور نوم هسه که آمریکا قاره دله دره.

جوغرافیدچی‌ین

اینتا کشور گتی ۴۸۷۳۴کیلومترمترموربع هسه.اینتا کشور۸میلیون نفرجمعیت دارنه.ونه نیشته‌گا نوم سانتودومینیکو هسه.

فرهنگدچی‌ین

ونه مردم ویشتراسپینیجی زوون ره گپ زنه‌نه ئو مسیحی دین ره په‌روو هسه‌نه.

سیاستدچی‌ین

اینتا کشور حوکومت جوموری هسه.

ایقتصاددچی‌ین

اینتا کشور پیل یکا نوم پزو هسه.

تاریخدچی‌ین

اینتا کشور اول ئیسپانئون کولونی بیه ئو بعدن موتحده ایالات وه ره بیته.اینتا کشور مازرونی ۱۴۳۶ سال دله أتا سیوا کشور بیه.

دپت چرخه‌توئوندچی‌ین