جعفر جهان (بزائه ۱۲۸۴ شمسی، کربلا دله) اتا مازرونی نویسنده بی‌یه که اول تهران دله شه درس ره بخوندسته و بعد بورده اروپا. اَی بمو ایران و این دَفه دور سه سیاسی پستون و بعدته وکالت ره امتحان هاکرده. وه آخرسر «ایران نو»ی نشریه ره بساته و ضیاالدین طباطبایی پِشت دربمو. وه فرانسوی ره هم قیشنگ بلد بی‌یه و اواخر معلمی کارده.

منابعدچی‌ین

  • نوری، نظام‌الدین. تاریخ ادبیات و فرهنگ مازندران. زهره، ۱۳۸۰. ۴۳۸.