تورنتو رپتورز، (انگلیسی جه: Toronto Raptors) اتا بسکتوال تیم هسته که آمریکای ان‌بی‌ای دله بازی کانده و ونه مقر شهر تورنتو هسته که کانادا ِایالت دله قرار دانّه. این تیم شرق کونفرانس کنفرانس دله دره و منطقه جه هسته.

وابسته جستاروندچی‌ین

منابعدچی‌ین

وب‌گاه رسمیدچی‌ین

ویکی تلمبار دله بتونّی پرونده‌ئونی که تورنتو رپتورز خَوری دَره ره پیدا هاکنین.