تقی تقوی سال ۱۲۹۴ دنیا بموئه و تهران دله درس بخوندسته. وه آزادی‌خائون و روشنفکرون ِپه دیی‌یه و بتونسته «هراز» ِنشریه ره منتشر هاکنه. وه «مسافرت آذربایجان»، «رضاشاه از سوادکوه تا آفریقا» و «بهترین راه تعلیم و تربیت» ِکتابون ره بنویشته.

منابعدچی‌ین

  • نوری، نظام‌الدین. تاریخ ادبیات و فرهنگ مازندران. زهره، ۱۳۸۰. ۴۳۶.