تش فشون ماگما مواد در بوردن از زمین پوسسه ره که موذاب هسەنه گننه.

Volcano scheme.svg

تش فشون دلیلدچی‌ین

مدای که ماگما دله درننه اینتاسر که زیاد گرم هسەنه داغ هسەنه.وەشون خاننه که ذوب بوون ئو اینتا کار اگه انجوم بوو باعث بونه که وەشون حجم زیاد بوو.ولی زمین پوسسه اینتا سر که جامد هسه نلنه وەشون ذوب وون.وەشون هم زمین پوسه رو فشار ایارەننه ئو وەشون باعث بوننه که زمین بلرزه یا تش فشون بوو.

منبعدچی‌ین

  • «Volcano»، انگلیسی ویکی‌پدیا (هارشی‌یه‌ی ۳ آوریل ۲۰۰۷).