تریست دریا مونا اوروپا قاره دله دره. وه ایتالیا کشور دله جا بیته.وه آدریاتیک دریا او پیش بموئن جا درست بیه.

تریست ِشهر این خلیج ِشمال قرار گیرنه.