ترکیه استقلال جنگ (استامبولی ترکی جه: Kurtuluş Savaşı یا İstiklâl Harbi) متحدین که جهونی جنگ اول دله عثمانی ره بَییتنه، وه ره رِقِد دپاشینه و خاستنه وه ره تیکه‌تیکه هاکنن ولی «ملی‌گرا ترکون» نظامی و سیاسی مقاومت جه وشون دیم‌به‌دیم هرسّانه. وشون مقاومت آتاتورک ره کار سَر بیارده. بعد نظامی عملیات علیه یونان و بجنگستن ارمنیون و فرانسویون جه، ژولای ۱۹۲۳، ترکی انقالبیون اونان ره مجبور هاکردنه که دِتا پیون جا ترکیه ره وِل هاکنن. متحدون بی‌یشتنه که ترکیه ِدولت جمهوری بواشه و دولت بسازه ولی عثمانی ره رِقِد بدانه.

منابع

دچی‌ین