اصلی منوی ِوا هاکردن

جمشید تخت اتا تاریخی بنا هسه که شیراز ور دره.اینتا بنا ره هخامنشیون بەساتەنه.وەشون قصر ونه دله دیه.وه ره ایسکندر مقدونی تش بزو.