تاریک انرژی نوعی انرژی فرضی کیهون‌شناسی دله هسته که سرعت انبساط جهون ره زیاد کانده. تاریک انرژی رایج‌ترین راه توضیح‌هدائن موشاهدات اخیر وسّه هسته که گانه جهون با آهنگ رو به افزایشی (با شتاب) منبسط وانه. مدل استاندارد کیهون‌شناسی دله حدود ۷۳٪ جرم-انرژی جهان تاریک انرژی جه بساته بیّه.

سهم انرژی تاریک و ماده تاریک کل جهون جه

منابعدچی‌ین

  • P. J. E. Peebles and Bharat Ratra (2003). "The cosmological constant and dark energy" (subscription required). Reviews of Modern Physics 75: 559–606. doi:10.1103/RevModPhys.75.559


پیوند به بیروندچی‌ین